V souvislosti s probíhající klimatickou změnou dochází k výrazným změnám, mimo jiné, i v lesním hospodářství. Při obnově lesa je více kladen důraz na druhovou pestrost s tím, že se pracuje téměř výhradně s dřevinami používanými ve zdejší dosavadní lesnické praxi.

Cílem projektu Kraje Vysočina zahájeného na počátku roku 2023 je v podmínkách našeho kraje ověřit možnost hospodářského využití vybraných nepůvodních dřevin. Vybranými nepůvodními dřevinami jsou takové dřeviny, které by, s ohledem na probíhající klimatickou změnu, mohly být perspektivní zejména z produkčního hlediska, ale zároveň by plnily mimoprodukční funkce lesa (např. půdoochranná, vodoochranná, atd.).

V rámci projektu byly po konzultaci se zástupci Mendelovy univerzity v Brně vysázeny například:

  • kaštanovník setý
  • borovice rumelská
  • sekvojovec obrovský
  • líska turecká
  • zerav obrovský

„Vybrané netradiční dřeviny jsou na předmětných plochách ve směsi s dřevinami v našich podmínkách běžnými. Výsadba proběhla ve dvou oplocenkách na majetku ve správě společnosti Správa městských lesů Jihlava, s.r.o., které náleží veliké poděkování za spolupráci v tomto projektu. Celková plocha zalesněná těmito vybranými dřevinami činí celkem cca 35 arů, jedná se celkem o cca 350 ks jedinců“.

uvedl Pavel Hájek, radní Kraje Vysočina pro oblast lesního a vodního hospodářství, zemědělství a životního prostředí.

Zúčastněnými stranami dohody o spolupráci, na základě které se realizuje výsadba vybraných druhů dřevin, jsou Kraj Vysočina, Správa městských lesů Jihlava, s.r.o. a Mendelova univerzita v Brně - Lesnická a dřevařská fakulta. Správa městských lesů Jihlava, s.r.o není nováčkem v projektech na úseku lesního hospodářství a na jejich majetku je realizována i demonstrační plocha s výzkumem výchovy pěstování lesních dřevin, proto i v projektu Kraje Vysočina jsou vnímáni jako cenný odborný partner.

Projekt je složen ze tří etap: v první etapě končící rokem 2024 probíhá výsadba dřevin s následnou péčí o ně, ve druhé etapě (rok 2025 – 2028) probíhá následná péče o dřeviny a případné vylepšení, třetí etapa končí rokem 2031, kdy bude zpracována závěrečná zpráva a prezentovány výsledky projektu. Celkové náklady projektu jsou ze strany Kraje Vysočina stanoveny na maximálně 50 tis. Kč.

 

nepuvodni2nahled           nepuvodninahled