rect1891Hlavním zaměřením obchodní společnosti Správa městských lesů Jihlava, s. r. o. je lesnictví a těžba dřeva, pilařská výroba, zakládání a údržba parků a veřejné zeleně,  zahradnictví, vazby a prodej květin.

V lesnických činnostech hospodaříme v lesním hospodářském celku „Lesy Města Jihlavy,“ který je tvořen historickým majetkem Města Jihlavy a obcí s Jihlavou sloučených.
Vedení obchodní společnosti se zavazuje k rozvoji obchodní společnosti, k hospodárnému spravování svěřeného majetku, zlepšování úrovně kvality produktů a služeb, stejně jako k všestrannému uspokojování očekávaných potřeb zákazníků.

Pro splnění těchto závazků bude obchodní společnost plnit následující vyhlášené zásady shrnuté do politiky systému řízení:

  1. Základní zásadou je hospodárné spravování svěřeného lesního majetku (stejně jako majetku vlastního) tak, aby bylo naplňováno heslo „Dobrý správce majetku“

  2. Další zásadou je uspokojování potřeb a očekávání zákazníků. Důsledně zjišťujeme požadavky zákazníků. Sledujeme nároky právních předpisů a promítáme je do dalšího zlepšování kvality našich produktů a služeb.

  3. Zásadou v oblasti lidských zdrojů je rozvíjení pocitu sounáležitosti k obchodní společnosti, udržování příznivé pracovní atmosféry na pracovištích a kvalitní vzdělávání našich zaměstnanců. V pracovních procesech budeme využívat moderní a efektivní technologie spolu se spolehlivými kontrolními metodami.

Pro naplnění těchto zásad nadále využijeme především následujících norem a cílů, které jsou součástí systému řízení obchodní společnosti

  1. Hospodaření v lesích budeme nadále podřizovat požadavkům certifikačních kritérií definovaných v dokumentech Českého systému certifikace lesů CFCS 1003:2011 - PEFC
  2. Cíle obchodní společnosti budou konkretizovány pro příslušný rok do časově a věcně měřitelných parametrů

 

Ing. Václav Kodet
jednatel