Dne 20. 6. 2012 jsem se s kolegou Pavlem Jurkem a ještě s asi dalšími čtyřiceti lesníky zúčastnil exkurse do NP Šumava.

Vyrazili jsme autobusem z rekreačního zařízení VLS Olšina u Horní Plané směrem na Třístoličník na Česko – Německém pomezí do první zóny národního parku. Vzhledem k tomu, že se nepodařilo ani tři týdny předem vykomunikovat s vedením NP povolení k vjezdu autobusu do NP a to ani přes přímou účast pracovníka NP Dr. Ing. Kozla na exkursi, museli jsme zvolit delší cestu přes naše německé sousedy, kde zřejmě nebují byrokratický aparát tolik jako u nás. Dalším důležitým účastníkem exkurse byl také Ing. Vovesný, významný lesnický odborník a znalec poměrů v NP Šumava. Z Třístoličníku jsme se vydali na pěší cca desetikilometrovou tůru na Trojmeznou, vše první zónou NP a zpět na Třístoličník, kde na nás čekal autobus. V uvedených partiích je již kůrovcová kalamita odeznělá, celou hřebenovou část tvoří odumřelý smrkový les s pomístným zmlazením nové generace smrku, která však vznikla nikoli po, ale ještě před kůrovcovou kalamitou. Pokud uvážíme, že průměrný výškový přírůst zdravých stromů v těchto nadmořských výškách (okolo 1200m) činí v průměru pět až deset cm a absenci zdravých semenných stromů k doplnění přirozené obnovy, dojde nám, na jak dlouhou dobu je tato lokalita odsouzena k bezlesí se všemi negativními důsledky, které to s sebou přináší. Měli jsme možnost vyslechnout si stanoviska loajálního pracovníka NP Dr, Ing. Kozla, a také Ing. Vovesného, coby zástupce lesnické odborné veřejnosti a udělat si vlastní názor na situaci v NP i na jeho další vývoj. Ten směřuje k úplnému rozpadu lesních porostů v prvních zónách, tedy těch nejcennějších partií přírody na Šumavě. V druhých zónách jde pak především o likvidaci kůrovce, kdy již nezbývají kapacity ani prostředky k prosazování přírodě blízkého hospodaření a řádné pěstební péče o lesní porosty. Smutné je, že rozhodnutí vedoucí k takovýmto koncům jsou vesměs politická, bez znalostí věcí, případně jejich ignorací, bez osobní zodpovědnosti za následky, která takováto rozhodnutí přinášejí. Pro mě osobně to byla neocenitelná zkušenost nejen po odborné stránce a děkuji našemu vedení, že jsem se uvedené exkurse mohl zúčastnit.

Libor Janda, LÚ Stonařov

 

008m016m022m023m032m044m051m054m